rls.rh | rls.rh
15
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15,locale-en-us,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.7,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

O LNG

LNG (Liquifed Natural Gas – skroplony gaz ziemny) to schłodzony do -160 °C zwykły gaz ziemny. W takim stanie skupienia ma on ok. 630 razy mniejszą objętość niż w stanie lotnym dzięki czemu wzrasta „gęstość energii”. Ponadto proces skraplania gazuziemnego wymaga jego dokładnego oczyszczenia z dwutlenku węgla, propanu-butanu, wilgoci, ciekłych węglowodorów, helu w wyniku czego składa się on prawie w całości z czystego metanu (ok. 95%). Nie zawiera związków siarki, nie ma właściwości toksyczny, korozyjnych, błyskawicznie rozrzedza się w atmosferze co powoduje, że LNG jest paliwem ekologicznym i bezpiecznym.

W epoce błyskawicznie kurczących się zasobów ropy nafowej oraz coraz bardziej zanieczyszczonej atmosfery, LNG przestaje być alternatywą i powoli staje się jednym z głównych paliw na świecie. Poza aspektem ekologicznym na korzyść LNG przemawiatakże aspekt ekonomiczny (możliwość zakupu na rynkach światowych) oraz fakt, że umożliwia on dywersyfkację dostaw (uniezależnienie się od przesyłu rurociągami), a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

Informacja o projekcie

Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej

Projekt współfnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa ‘Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa’.Działania 1.1 ‘Projekty B+R przedsiębiorstw’.Poddziałania 1.1.1 ‘Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’ POIR 2016r.

Opis projektu:

W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania umożliwiające wykorzystanie paliwa LNG w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i kolejowych, dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie i zasobowo rozwiązań technologicznych.Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Cele projektu:

Rozwój efektywnych energetycznie mobilnych systemów zasilania umożliwiających
wykorzystanie LNG jako paliwa w jednostkach pływających, pojazdach drogowych i
kolejowych poprzez opracowanie innowacyjnych elementów systemów zasilania LNG,
m.in.:
  • Zbiorniki LNG o zoptymalizowanych parametrach konstrukcyjnych
  • Odzysk mocy chłodniczej
  • Ponowne skroplenie gazu odprowadzonego ze zbiornika

Wartość projektu

15.253.226,19 zł

w tym dofnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

7.911.554,75 zł

Okres realizacji projektu

3 lipca 2017r. – 1 lipca 2022r.

Informacja o projekcie

Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogeniczne kontenery zbiornikowe

Projekt – Acton no 2016-PL-TM-0268-S – współfnansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Agencja zarządzająca UE – Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)Program: “Łącząc Europę”

Opis i cel projektu:

Celem działania jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG. Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywaniebezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski).Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG. Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.W ramach projektu zrealizowane zostaną m.in następujące zadania:

  1. Koordynacja i zarządzanie projektem
  2. Projekt instalacji pilotażowej
  3. Budowa instalacji pilotażowej
  4. Pilotaż i prace studyjne
  5. Działalność informacyjno promocyjna

Głównym rynkiem dla wdrożeń rozwiązań, które zostaną wypracowane w ramach projektu będzie obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Wartość projektu

1.890.582,00 EUR

w tym dofnansowanie z Programu “Łącząc Europę”:

945.291,00 EUR

Okres realizacji projektu

1 grudnia 2017r. – 3 grudnia 2020r

Zapytania ofertowe

26. Zapytanie ofertowe nr HBR/1/2019 dot. wyboru Konsultanta naukowego, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w projekcie
25. Zapytanie ofertowe: The subject of the order is delivering one set cryorefrigerator and compressor
24. Zapytanie ofertowe z dnia 2019.02.01: The subject of the order is a delivery of complete re-liquefaction system
23. Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie jednej sztuki licencji oprogramowania do projektowania termicznego, oceny i symulacji procesów urządzeń służących do wymiany ciepła
21. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań drogowych
19. Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie jednej sztuki licencji oprogramowania do projektowania termicznego, oceny i symulacji procesów urządzeń służących do wymiany ciepła
18. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Kwalifikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych
11. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych
10. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań drogowych
8. Zapytanie ofertowe na: Wybór Towarzystwa Klasyfikacyjnego, które przeprowadzi analizę zgodności paliwowego systemu LNG dla zastosowań kolejowych
5. Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektu branży elektrycznej oraz branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) stacji dokującej LNG umieszczonej w ramie kontenerowej 40-stopowej oraz trzech kontenerów zbiornikowych 20-stopowych do przewozu LNG
4. Zapytanie ofertowe: Opracowanie analiz z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego, procesowego oraz funkcjonalnego stacji dokującej LNG umieszczonej w ramie kontenerowej 40-stopowej
1. Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

W dniu 11.08.2017 w załączniku “Pytania do przetargu” udzielono odpowiedzi na kolejne pytania.

W dniu 10.08.2017 poprawiono błąd w nazwie projektu we Wzorze umowy.

W dniu 07.08.2017 dodano załącznik Pytania do przetargu.

W dniu 04.08.2017 uległ zmianie Wzór umowy. Zostały doprecyzowane warunki gwarancji, kary umowne, poprawiono drobne błędny i wprowadzono drobne zmiany stylistyczne.

W dniu 04.08.2017 został załączony wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

W dniu 04.08.2017 uległo zmianie zapytanie ofertowe. Zmieniono podpunkt o wykluczeniach.

W dniu 04.08.2017 uległa zmianie Specyfikacja. Doprecyzowano pojęcie “wykorzystanie komercyjne”.

Deklaracja antykorupcyjna

Specyfikacja przedmiotu zamówienia 04.08.2017

Zapytanie ofertowe 04.08.2017

Formularz ofertowy

Wzór umowy dostawy sprzętu komputerowego RLS

Protokół odbioru przedmiotu umowy

Pytania do przetargu 11.08.2017

Form 2-PE-20 Klauzula Antykorupcyjna

Form 4-PE-20 Potwierdzenie

Form 6-PE-21 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych PL Kolor

Archiwum

Informujemy, że w toku postępowania przetargowego pn. „Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym i kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej” ogłoszonego dnia 14.11.2016, do dnia zamknięcia przetargu 16.12.2016 wpłynęła jedna oferta od Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, na kwotę
4 182 000PLN brutto.

10.10.2016 r.

Informacja na temat naboru kadry naukowej do realizacji planowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poszukujemy dwóch konsultantów naukowych (specjalistów z tytułem dr, z udokumentowanym dorobkiem naukowym), którzy w projekcie pełniliby role doradcze z zakresu:

– doboru materiałów do budowy maszyn, przewidzianych w ramach realizacji projektu

– doboru materiałów do budowy urządzeń/instalacji

– konsultacji technologii opracowywanych w trakcie realizacji projektu

Planowane zatrudnienie – umowa zlecenie na czas realizacji projektu (2017- 2022).

Osoby zainteresowane bardzo proszę o przesłanie CV na adres: a.kotlewska@rls.rh.pl